สร้าง crontab สำหรับเรียกใช้ไฟล์ php ใน Linux

คำสั่งและ option ของ crontab

การใช้คำสั่ง crontab ในสิทธิ์ของ Root ต้องใช้ sudo นำหน้าเสมอ

#crontab filename การนำเข้าคำสั่ง crontab มาจากไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontabปัจจุบัน หรือเพิ่ม crontab ใหม่
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมด
#crontab -r ลบคำสั่ง crontab ทั้งหมด
#crontab -u user เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ละคน

———————————-
*
* * * *  คำสั่งในการทำงาน
—————————

ในแต่ละ * จะแทนค่าด้วยค่าต่อไปนี้

Minute (0 59)
   * Hour (0 23)
      * Day of month (1 31)
         * Month (1 12)
            * Day of week (0 7) (Sunday=0 or 7)

ตัวอย่างในการเพิ่ม crontab

#sudo crontab e

5 * * * * /usr/bin/php /var/www/html/executephp.php

Script นี้หมายถึง ให้ Run file executephp.php ทุก ๆ 5 นาที

/usr/bin/php = เอาไว้สำหรับ Execute file php.
/var/www/html = ที่เก็บไฟล์ php สำหรับเอาไว้ execute.

เสร็จแล้วให้ทำการ Restart ด้วยคำสั่ง

sudo service cron restart

และสามารถดู Log file ของ crontab ได้ที่

grep CRON /var/log/syslog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
Share
Tweet
Pin
Share