สร้าง crontab สำหรับเรียกใช้ไฟล์ php ใน Linux

คำสั่งและ option ของ crontab

การใช้คำสั่ง crontab ในสิทธิ์ของ Root ต้องใช้ sudo นำหน้าเสมอ

#crontab filename การนำเข้าคำสั่ง crontab มาจากไฟล์อื่น
#crontab -e แก้ไข crontabปัจจุบัน หรือเพิ่ม crontab ใหม่
#crontab -l ดูคำสั่ง crontab ทั…

Read more